تاریخ امروز:۲۶ تیر ۱۴۰۳

صعود به قله زنهان

جمعه پانزدهم دی ماه چهارصدودو بنابه برنامه ازقبل تعیین شده تیم هیجده نفره باشگاه آرش سنندج ساعت سه بامدادبایک دستگاه مینی بوس به سمت کرمانشاه حرکت نموده وازآنجا به سوی شهرک هوانیروز واقع در روبروی پلیس راه کرمانشاه به همدان ، ساعت شش بامداددردشت دامنه قله بیشتونزا با ارتفاع هزاروچهدصدوچهارمترپیاده شده وبعداز ده دقیقه بسوی دره میشه ری حرکت نمودیم ،درهوای معتدل بامدادی وباقدمهای کوتاه شیب تندروبروراطی نموده وبه ابتدای دره میشه ری رسیدیم مناظرپشت سرواطرف بسیارچشم نوازبودندودوستان گه گاه جهت ثبت عکس توقف های کوتاهی می‌نمودند.
ساعت هشت وپانزده دقیقه درمیانه دره منتهی به قله میلکان روسی جهت صرف صبحانه توقف وبعداز بیست دقیقه به راهمان ادامه دادیم وخودرابه یال سمت راست که بسوی خط الرأس زنهان راه دارد رساندیم ،قله زنهان درمنتهاالیه شمال‌غرب کوه بیستون قرارگرفته وروستای نجوبران دردامنه این کوه واقع شده ودشت سیروله درشمالغرب ودشت چمچمال درشرق ومیدان بیستون درجنوب وقلل سه کل درغرب این کوه قرارگرفته اند. دسترسی به این قله ازسه طرف بسیارمشکل ونیازمندتجهیزات وکارفنی می‌باشد وتنهامسیرنرمال آن سمت جنوب میباشد،تیم مابرای صعودازهمین مسیر استفاده نمود.سرما برمنطقه حاکم بود ولی مقداربرف نسبت به سالهای قبل بسیارکمتربود ،باحرکتی متعادل و استراحت‌های کوتاه دامنه وقلل فرعی را طی نموده ودرساعت دوازده ظهر کلیه نفرات به قله زنهان رسیدیم ،مناظر اطراف ودشتهای سیروله وچمچمال ونیز کوهستانهای امروله ودالاخانی بخوبی قابل مشاهده بودند تیم ماپس ازگرفتن عکسهای یادگاری درساعت دوازده وسی دقیقه اقدام به فرودنمودکه همزمان بود با وزش بادهای شدید وصعودمه به قله که هوارابسیارسردترمینمود ،بانظم وهماهنگی مسیرطی شده رابازگشتیم ودرساعت چهارده وبیست دقیقه درمحلی مشرف بردره میشه ری برای صرف ناهار توقف نمودیم ،پس ازصرف ناهار شیب تندپیش روراباصبروحوصله طی نموده تابه قعردره رسیدیم .وازآنجانیزبسوی دامنه جنوبی قله بیستونزافرودآمدیم درساعت هفده کلیه نفرات درکمال سلامتی درکنارمینی بوس بودندوساعت بیست وسی دقیقه به سنندج رسیدیم.
درطول اجرای برنامه ودرمسیر پرندگانی همچون کبک وکلاغ ونوعی چرخ‌ریسک ونیز ردپای جانورانی همچون کل وبزوحشی وروباه مشاهده شدهمچنین یک قلاده گرگ نیز درمسیردیده شد.درکلیه مسیرصعود امکان استفاده از تلفن همراه وجوددارد ولی ازنظردسترسی به آب آشامیدنی وضعیت خوب نیست وچاههای آب مسیر آب پاکیزه ای ندارند. قله زنهان یکی ازقلل کوهستان پرآومیباشد.
باتشکر ازآقای فریدون میرانی جهت راهنمایی وسرقدمی این برنامه.
عقبدار تیم :حامدمحمدی
سرپرست وگزارشگربرنامه :حامدمحمدی

عکس های برنامه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *